Algemene voorwaarden

E-mail: info@novas.nl | website: www.novas.nl

Definities

1.   Novas: Novas wonen B.V., gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 89848152.

2.   Klant: degene met wie Novas een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Novas en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Novas.

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijensluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes

1.   Aanbiedingen en offertes van Novas zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.   Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanvaarding 

1.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Novas zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2.   Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Novas slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 Artikel 4 - Prijzen

1.   Alle prijzen die Novas hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen die Novas hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Novas te allen tijde wijzigen. 

3.   Partijen komen voor een dienstverlening door Novas een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4.   Novas is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

5.   Indiende richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Novas de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

6.   Indiende richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7.   Novas heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

8.   Voorafgaand aan de ingang ervan zal Novas prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9.   De consument heeft het recht om de overeenkomst met Novas op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

1.   Novas mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2.   De klant dient betalingen achteraf binnen 2 maanden na levering  te hebben voldaan.

3.   Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Novas de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4.   Novas behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Novas gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Novas. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Novas zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Novas op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Novas, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Novas te betalen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

1.   Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

·    de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, catering opdracht of vormvan vrijetijdsbesteding betreft

·    hetgeen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

·    hetgeen weddenschappen en/of loterijen betreft

·    de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

·    het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

2.   De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

·    zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

·    zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.   De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@novas.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Novas, www.novas.nl, kan worden gedownload. 


Artikel 8 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Artikel 9 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Novas te verrekenen met een vordering op Novas. 

Artikel 10 - Verzekering

1.   De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

·    geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

·    zaken van Novas die bij de klant aanwezig zijn

·   zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.   De klant geeft op eerste verzoek van Novas de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 - Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aan gegaan, bevat deze voor Novas enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Artikel 12 - Ruilen 

1.   Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

·    ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

·    het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

·   het product is nog niet gebruikt

2.   Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Artikel 13 - Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Novas voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   Novas heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Novas tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Indiende klant er niet voor heeft gezorgd dat Novas tijdig kan beginnen aande uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kostenen/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 14 - Informatieverstrekking door de klant 

1.   De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Novas.

2.   De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Indienen voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Novas de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Novas redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 15 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Novas tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Novas geleverde producten en/of diensten. 

 

Artikel 16 - Klachten

1.   De klant dient een door Novas geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Novas daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen Novas uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Novas in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Novas gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 17 - Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Novas.

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat eeningebrekestelling Novas ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 18 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Novas eenovereenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Novas verschuldigd zijn. 

 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid Novas

1.   Novas is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voorzover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Indien Novas aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Novas is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Novas aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of ineen catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 20 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Novas vervalt in elk geval12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 21 - Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Novas toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Novas niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Novas in verzuim is. 

3.   Novas heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Novas kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 22 - Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Novas in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Novas kan worden toegerekend in een van de wil van Novas onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Novas kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend -gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Novas 1 of meerverplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Novas er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Novas is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 23 - Wijziging van de overeenkomst 

1.   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2.   Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 24 - Wijziging algemene voorwaarden

1.   Novas is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Novas zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumentenzijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 25 - Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Novas. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door eenbepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Novas bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Novas is gevestigd /praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft.


Opgesteld op 07 juni 2023.